بخارشوی یا بخارشور یا بخارشو

بخارشوی یا بخارشور یا بخارشو

حتما برای شما پیش آمده که موقع خرید بخارشوی وقتی به مغازه ای مراجعه می کنید، بین تلفظ این سه کلمه بخارشوی، بخارشور و بخارشو دچار مشکل و تردید می شوید.
همانطور که می دانید کلمه بخارشوی، کلمه ای جدید است و چند سالی است که به سبب اختراع این دستگاه به فرهنگ ما وارد شده است. اصل کلمه steam cleaner است و به معنی “تمییز کننده با بخار” است.
مصدر کلمه شستشو، شستن است. حالت امر کلمه شستن، بشو یا بوشی یا بشور است. پس ریشه ی این لغت شوی، شور یا شو است. پس تا حدودی می توان نتیجه گرفت که هر سه کلمه ی بخارشوی, بخارشور یا بخارشو صحیح می باشند.